Obat Stress Pemilu
Obat Stress Pemilu
Oleh: Drs. Hamzah Johan

Stress secara etimologi artinya tekanan,galau dll
Secara terminologi adalah keadaan fikiran tertekan berat karena pengaruh dari dalam dan luar diri seseorang.

Obat stress Pemilu :

1. Ingat siap kalah siap menang

ﻳَٰٓﺄَﻳُّﻬَﺎ ٱﻟَّﺬِﻳﻦَ ءَاﻣَﻨُﻮا۟ ٱﺻْﺒِﺮُﻭا۟ ﻭَﺻَﺎﺑِﺮُﻭا۟ ﻭَﺭَاﺑِﻂُﻮا۟ ﻭَٱﺗَّﻘُﻮا۟ ٱﻟﻠَّﻪَ ﻟَﻌَﻠَّﻜُﻢْ ﺗُﻔْﻠِﺤُﻮﻥَ

Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. (Ali Imran - 3:200)

2. Hilangkan buruk sangka akan penilaian orang lain.

ﻭَﻣَﺎ ﻳَﺘَّﺒِﻊُ ﺃَﻛْﺜَﺮُﻫُﻢْ ﺇِﻻَّ ﻇَﻨًّﺎ ۚ ﺇِﻥَّ ٱﻟﻆَّﻦَّ ﻻَ ﻳُﻐْﻨِﻰ ﻣِﻦَ ٱﻟْﺤَﻖِّ ﺷَﻴْـًٔﺎ ۚ ﺇِﻥَّ ٱﻟﻠَّﻪَ ﻋَﻠِﻴﻢٌۢ ﺑِﻤَﺎ ﻳَﻔْﻌَﻠُﻮﻥَ

Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. (Yunus - 10:36)

3. Tanamkan; Aku sudah berbuat untuk agama dan bangsa.

ﻗُﻞْ ﻳَٰﻘَﻮْﻡِ ٱﻋْﻤَﻠُﻮا۟ ﻋَﻠَﻰٰ ﻣَﻜَﺎﻧَﺘِﻜُﻢْ ﺇِﻧِّﻰ ﻋَﺎﻣِﻞٌ ۖ ﻓَﺴَﻮْﻑَ ﺗَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ ﻣَﻦ ﺗَﻜُﻮﻥُ ﻟَﻪُۥ ﻋَٰﻘِﺒَﺔُ ٱﻟﺪَّاﺭِ ۗ ﺇِﻧَّﻪُۥ ﻻَ ﻳُﻔْﻠِﺢُ ٱﻟﻆَّٰﻠِﻤُﻮﻥَ

Katakanlah, "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik dari dunia ini. Sesungguhnya, orang-orang yang lalim itu tidak akan mendapat keberuntungan. (Al-An'am - 6:135)

4. Boleh jadi apa yg anda anggap baik adalah buruk atau sebaliknya.

ﻭَﻋَﺴَﻰٰٓ ﺃَﻥ ﺗَﻜْﺮَﻫُﻮا۟ ﺷَﻴْـًٔﺎ ﻭَﻫُﻮَ ﺧَﻴْﺮٌ ﻟَّﻜُﻢْ ۖ ﻭَﻋَﺴَﻰٰٓ ﺃَﻥ ﺗُﺤِﺒُّﻮا۟ ﺷَﻴْـًٔﺎ ﻭَﻫُﻮَ ﺷَﺮٌّ ﻟَّﻜُﻢْ ۗ ﻭَٱﻟﻠَّﻪُ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻭَﺃَﻧﺘُﻢْ ﻻَ ﺗَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Al-Baqarah - 2:216)

5. Bertawakkallah kepada Yg Maha Mengatur hidupmu

ﻭَﻳَﺮْﺯُﻗْﻪُ ﻣِﻦْ ﺣَﻴْﺚُ ﻻَ ﻳَﺤْﺘَﺴِﺐُ ۚ ﻭَﻣَﻦ ﻳَﺘَﻮَﻛَّﻞْ ﻋَﻠَﻰ ٱﻟﻠَّﻪِ ﻓَﻬُﻮَ ﺣَﺴْﺒُﻪُۥٓ ۚ ﺇِﻥَّ ٱﻟﻠَّﻪَ ﺑَٰﻠِﻎُ ﺃَﻣْﺮِﻩِۦ ۚ ﻗَﺪْ ﺟَﻌَﻞَ ٱﻟﻠَّﻪُ ﻟِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْءٍ ﻗَﺪْﺭًا

Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki) -Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. (At-Talaq - 65:3)

6. Hindari kata2 keluhan

ﺇِﻥَّ ٱﻹِْﻧﺴَٰﻦَ ﺧُﻠِﻖَ ﻫَﻠُﻮﻋًﺎ

Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. (Al-Ma'arij - 70:19)

7. Banyak berzikir

ٱﻟَّﺬِﻳﻦَ ءَاﻣَﻨُﻮا۟ ﻭَﺗَﻂْﻤَﺌِﻦُّ ﻗُﻠُﻮﺑُﻬُﻢ ﺑِﺬِﻛْﺮِ ٱﻟﻠَّﻪِ ۗ ﺃَﻻَ ﺑِﺬِﻛْﺮِ ٱﻟﻠَّﻪِ ﺗَﻂْﻤَﺌِﻦُّ ٱﻟْﻘُﻠُﻮﺏُ

(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allahlah hati menjadi tenteram. (Ar-Ra'd - 13:28)
ٱﻟَّﺬِﻳﻦَ ءَاﻣَﻨُﻮا۟ ﻭَﻋَﻤِﻠُﻮا۟ ٱﻟﺼَّٰﻠِﺤَٰﺖِ ﻃُﻮﺑَﻰٰ ﻟَﻬُﻢْ ﻭَﺣُﺴْﻦُ ﻣَـَٔﺎﺏٍ

Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. (Ar-Ra'd - 13:29)

8. Banyak baca al-Quran

ﻭَﺇِﺫَا ﻗُﺮِﺉَ ٱﻟْﻘُﺮْءَاﻥُ ﻓَﭑﺳْﺘَﻤِﻌُﻮا۟ ﻟَﻪُۥ ﻭَﺃَﻧﺼِﺘُﻮا۟ ﻟَﻌَﻠَّﻜُﻢْ ﺗُﺮْﺣَﻤُﻮﻥَ

Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. (Al-A'raf - 7:204)


9. Shalat yang khusyu'

ﻭَٱﺳْﺘَﻌِﻴﻨُﻮا۟ ﺑِﭑﻟﺼَّﺒْﺮِ ﻭَٱﻟﺼَّﻠَﻮٰﺓِ ۚ ﻭَﺇِﻧَّﻬَﺎ ﻟَﻜَﺒِﻴﺮَﺓٌ ﺇِﻻَّ ﻋَﻠَﻰ ٱﻟْﺨَٰﺸِﻌِﻴﻦَ

Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) shalat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, (Al-Baqarah - 2:45)


10. Berteman dengan orang2 yang sholeh

ﻭَﻣَﻦ ﻳُﻂِﻊِ ٱﻟﻠَّﻪَ ﻭَٱﻟﺮَّﺳُﻮﻝَ ﻓَﺄُﻭ۟ﻟَٰٓﺌِﻚَ ﻣَﻊَ ٱﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺃَﻧْﻌَﻢَ ٱﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢ ﻣِّﻦَ ٱﻟﻨَّﺒِﻴِّۦﻦَ ﻭَٱﻟﺼِّﺪِّﻳﻘِﻴﻦَ ﻭَٱﻟﺸُّﻬَﺪَآءِ ﻭَٱﻟﺼَّٰﻠِﺤِﻴﻦَ ۚ ﻭَﺣَﺴُﻦَ ﺃُﻭ۟ﻟَٰٓﺌِﻚَ ﺭَﻓِﻴﻘًﺎ

Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul (Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiiqiin orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. (An-Nisa' - 4:69)

11. Optimisme


ﻓَﺈِﻥَّ ﻣَﻊَ ٱﻟْﻌُﺴْﺮِ ﻳُﺴْﺮًا

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, (Asy-Syarh - 94:5)

12. Gantunngkan harapanmu pada Allah.

ﻭَﺇِﻟَﻰٰ ﺭَﺑِّﻚَ ﻓَﭑﺭْﻏَﺐ

dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. (Asy-Syarh - 94:8)Lebih baru Lebih lama